Een veilige omgeving

Onze jeugdbegeleiders gaan en staan er voor!

De Badmintonvereniging de Maasshuttles wil dat kinderen in een veilige omgeving kunnen sporten en dat ouders hun kinderen met een gerust hart bij onze begeleiders in de sporthal kunnen achterlaten. Om dat te benadrukken hebben al onze jeugdbegeleiders zich geconformeerd aan de ‘Gedragsregels seksuele intimidatie’ van het NOC*NSF.

De gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

De trainer, coach of begeleider:

 • moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer, coach of begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets d=te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • drinkt geen alcohol tijdens het coachen van de teams en maakt afspraken met jeugdteams dat er geen alcohol gedronken wordt.
 • is open en alert op waarschuwingssignalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur of de vertrouwenspersonen vertrouwenscontactpersoon@maasshuttles.nl

in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer, coach of begeleider in de geest hiervan te handelen.

Overzicht gedragsregels downloaden

Download: Gedragsregels Sportbegeleiders Maasshuttles

Download :Gedragsregels bestuur Maasshuttles