Zoals jullie weten is er na de laatste ALV (Algemene Ledenvergadering) een vacature in het
bestuur, omdat Piet Huinink, leider van de recreanten, zich na vele jaren trouwe dienst niet
herkiesbaar heeft gesteld en een kandidaat bestuurslid ontbrak.
Naast de bestaande vacature leider van de recreanten ontstaan in september 2018 de vacature
“voorzitter” en op een nog niet nader bepaald tijdstip de vacature “penningmeester”. Het
bestuur gaat leden/ouders van leden benaderen voor invulling van deze taken, maar nodigt een
ieder van harte uit om zich te melden als kandidaat bestuurslid!
Het huidige bestuur is een harmonieus team dat 10 keer per jaar vergadert over de lopende zaken
en het beleid van de vereniging. Tevens wordt de ALV voorbereid, uitgeschreven en bijgewoond.
De diverse taken binnen de vereniging zijn/worden door het bestuur onderling verdeeld. Naast de
bovengenoemde algemene taken zijn er specifieke verantwoordelijkheden voor de diverse
functies:
De leider van de recreanten is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de recreanten op de
dinsdag- en woensdagavond, vangt de nieuwe leden op, zorgt voor hun inschrijving en biedt ze les
aan. Hij/zij kan hierbij op de steun rekenen van bestaande en/of nieuw te werven vrijwilligers met
wie hij/zij over de gang van zaken overlegt en taken verdeelt.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Aan de inkomstenkant
int hij/zij vier keer per jaar de contributie per automatische incasso en één maal per jaar de
trainingsbijdrage voor de competitiespelers, de bijdrage voor de extra training van de jeugd, de
aanschaf van de wedstrijdshirts en de bijdragen van toernooien. Verder wordt samen met de
secretaris de subsidie voor de jeugdleden aangevraagd. Aan de uitgavekant staan de controle van
alle rekeningen en de betaling daarvan. Hierbij valt te denken aan de zaalhuur, trainer, shuttles,
diverse declaraties, verzekering en overige bestuurskosten. Hij/zij verzorgt het exploitatieoverzicht
aan het eind van het seizoen, stelt de balans op, maakt een begroting voor het nieuwe
seizoen en legt deze ter controle voor aan de kascontrolecommissie.
De voorzitter bereidt in overleg met de secretaris alle vergaderingen voor en zit deze daarna
voor. Hij houdt zich op de hoogte van de het reilen en zeilen van de vereniging door met enige
regelmaat de diverse activiteiten van de vereniging te bezoeken, initieert nieuw beleid, verzorgt
artikelen in ‘t Digikliertje.
Daarnaast representeert de voorzitter de vereniging bij overleg of bijeenkomsten van derden zoals
de BBF, afdeling Sport van de gemeente, etc.
Een representatief bestuur is de smeerolie van de vereniging!
Wij hopen daarom dat jij daarvan deel wilt uit maken. Je staat daarbij nooit alleen want naast je
collegae bestuursleden staan er binnen de vereniging altijd een groot aantal vrijwilligers paraat.
Je belangstelling kenbaar maken of inlichtingen inwinnen kan altijd bij de huidige bestuursleden;
Renske van Kilsdonk, Frans Kluytmans, Arnold van Houtum, Monique van de Kieboom, Patrick Boer
en Wim Vermeulen.
Renske: secretariaat@maasshuttles.nl tel 06-23915926
Wim: voorzitter@maasshuttles.nl tel 06-47027146